Volver
Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació.Més informacióAcceptar
Campingaz Intex Martí Agrícola Plastiken Vondom

Sobre what 's your plant?

What’s your plant? es tracta d’un nou concepte de centre de jardineria online que pretén satisfer les necessitats del teu jardí. Tot el nostre catàleg gira entorn a les plantes (com bé indica el nostre nom: quina és la teva planta? quin pla tens?), ja que creiem que la planta és l’element fonamental i indispensable per a qualsevol jardí. Disposem, a més, d'una àmplia gamma de productes per a que puguis trobar el que estàs buscant. Et convidem a descobrir-ho! What's Your Plant? El teu Garden Online.

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS, USO I COMPRAVENDA DE LA PÀGINA WEB BOTIGA ONLINE WHAT’S YOUR PLANT? DE CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L.

1. INTRODUCCIÓ


L’accés a aquesta WEB es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i demés avisos legals continguts en el present clausulat. L’accés i posterior utilització de la WEB Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?, per part de l’usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té caràcter gratuït.


Si l’usuari no estés d’acord amb el contingut de les presents condicions Generals de navegació haurà d’abandonar aquesta WEB, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.


L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals. Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc WEB, dels seus serveis i dels continguts de dits serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.


L’accés a aquesta WEB té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o cap tipus de registre. Les connexions amb altres llocs WEB que poguessin existir així com l’ús que l’usuari pot fer de les mateixes està subjecte a les Condicions Generals d’ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs WEB requereixin. Qualsevol utilització diferent a la autoritzada està expressament prohibida.


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present WEB, les condicions de servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’usuari de l’esmentat canvi, sempre i quan les circumstàncies així li permetin, a través de la seva publicació a la pàgina WEB.


Com a distribuïdor autoritzat de les maques ofertades aquesta WEB respectarà en tot moment la normativa de protecció de la propietat intel·lectual així com els convenis de distribució selectiva que sustenten la oferta comercial.


Davant la mínima sospita que la mercaderia sol·licitada no vagi destinada al consumidor final, fi dels productes comercialitzats en aquesta web, o a la comanda es sol·licitin 5 unitats o més d’un mateix article, la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? es reserva el dret de no servir aquestes comandes.


L’activitat comercial d’aquesta WEB està dirigida única i exclusivament al consumidor final, per això, qualsevol comanda que excedeixi els límits de consum particular o minorista haurà de ser tramitat com una comanda de característiques especials. Per això haurà de tramitar-se en una petició per escrit dirigida al nostre servei d’atenció al client, reservant-se la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? el dret de procedir de la manera que cregui més oportuna en compliment dels seus acrods comercials amb proveïdors i marques.


L’usuari declara conèixer i acceptar igualment les Condicions Generals de Contractació, així com qualsevol altres de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l’adquisició de determinats productes de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació.


2. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB


Les dades identificatives del responsable de la present WEB són els següents:


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., amb CIF-64895105 i domicili a c/ Masia Cal Tino, s/n. Can Paixano. 08773- MEDIONA i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40810, foli 01, fulla B 375803, inscripció 01 és la que realitza la venda i distribució dels productes ofertats en aquesta web (email: info@whatsyourplant.com)


La distribució dels productes adquirits serà realitzada per tercers especialitzats en aquests serveis, contractats per a aquests efectes


3. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS


Com a proveïdor del servei, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. està obligada a prestar els servies ofertats per la present WEB als usuaris finals, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l’usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.


En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització millora dels serveis ofertats en la present WEB o en la pròpia WEB, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat a la present WEB, així com reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-lo en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així ho permetin.


Els drets de propietat intel·lectual sobre la present WEB són titularitat de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia.


4. DRETS YI OBLIGACIONS DE L’USUARI FINAL


En tot moment, l’usuari final ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present WEB d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. o tercers. En aquest sentit, l’usuari final garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present WEB, s’adequaran a la llei, la moral, l’odre públic, les bones costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., per a altres usuaris de la WEB o tercers.


L’usuari final no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. cap acció que causi danys o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la WEB, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present WEB, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.


La responsabilitat de l’usuari final sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. es reserva el dret a prohibir-li l’accés a aquesta WEB.


5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMIENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc WEB i dels seus serveis. D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poden derivarse de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir al present lloc WEB. En qualsevol cas, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present WEB.


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’Usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari registrat en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, tot i així, no es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la present pàgina WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.


La Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui deure’s a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.


L’usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errades. Por això, l’usuari exonera a CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el Porta pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.


6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Tots els drets sobre contingut de la present WEB pertanyen a CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. excepte aquells d’empreses amb les que hagi firmat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.


El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distinctius o logos, frames, banners, el software i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d’aquesta WEB són titularitat de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., que posseeix legítimament els drets d’explotació sobre els mateixos.


L’usuari que accedeixi a aquesta WEB no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir,publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats.


En el cas de gràfics o dissenys que apareixin en aquesta WEB la propietat dels quals sigui d’empreses col·laboradores de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. els seran d’aplicació, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contrari. Queda terminantment prohibida l’alteració d’aquesta WEB per part de l’usuari i que pugui afectar al seu contingut, tals com vincles (o links) i similars. CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. vetllarà per a que els continguts d’aquesta WEB no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, recista, difamatori o que no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.


7. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS


No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altre WEB sense el previ i exprés consentiment de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. En el suposat de que la present pàgina WEB pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs WEB no gestionats per CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., aquesta manifesta que no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs WEB, ni és responsable del contingut dels mateixos.


Els links que aquesta WEB pugui contenir s’oferiran, únicament, a mode de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. En tot cas, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis duts a terme per dits tercers enfront a qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que puguin interposar-se en relació amb els mateixos.


8. CONDICIONS DE COMPRAVENDA


8.1.Condicions generals de compra i acceptació.


Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. i els usuaris o clients que contractin els productes oferts per aquesta societat a través de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?


Les mateixes han estat elaborades amb conformitat amb la normativa vigent en la matèria i concretament, d’acord amb l’establert en els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de ja Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Reial Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998. Reial Decret Legislatiu 1/2007 Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries. Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista. Llei 59/2003 sobre Firma Electrònica.


Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol producte de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?, suposa l’acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, de totes i cada una de les subsegüents Condicions Generals de Contractació així com, en el seu cas, de les Condicions Particulars o específiques.


8.2.Informació prèvia a la contractació.


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. informa que el procés de compra dels productes oferts en la seva Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? ve detallat expressament a l’apartat denominat Ajuda (Peguntes freqüents) al qual s’hi pot accedir igualment a través del link que s’inclou en la pàgina principal o d’inici de la present WEB.


L’usuari declara conèixer i acceptar de mode exprés el recollit en els apartats anteriors.


8.3.Registre de l’usuari.


La formalització de qualsevol relació comercial amb la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? requereix el previ registre del client o usuari a través de la present WEB.


L’usuari podrà registrar-se complimentant el formulari habilitat a l’efecte a l’apartat “Identificar-se”. Un cop complimentats els camps obligatoris i acceptats els termes, condicions i política de provacitat, l’usuari rebrà una confirmació en el compte de correu electrònic que hagi facilitat a efectes de notificació, entre altres.


Els codis indentificatius i claus d’accés a la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l’Usuari registrat comunicar a la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.


És responsabilitat de l’Usuari, tal i com ho estableixen les presents condicions, acceptades per tot usuari que navega per http://www.whatsyourplant.com i per lo establert en les present Condicions Generals del Servei, prestar la diligència deguda per a impedir l’accés i/o utilització de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? per part de tercers que accedeixin o utilitzin en el seu nom els codis o claus identificatives. Així mateix, l’Usuari registrat és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se’n puguin derivar.


En tot cas, serà responsabilitat de l’Usuari registrat l’ús adequat de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? i la custòdia dels codis d’accés o claus identificatives, devent abstenir-se d’utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o contraris a lo establert en les presents Condicions.


L’Usuari podrà en tot moment donar-se de baixa de manera automàtica com Usuari de WHAT’S YOUR PLANT?,, sense que dita decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho al Servei d’Atenció al Client trucant al número 93.817.85.63, a través de l’àrea de l’apartat d’Atenció al client d’aquesta Web o per correu electrònic a la direcció info@whatsyourplant.com.


WHAT’S YOUR PLANT? es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya i, per tant, l’accés a aquesta WEB d’aquells usuaris que no respectin l’establert en els termes i condicions que regeixen la navegació per la Web en general, de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? en particular i/o mantinguin saldos deutors o impagats amb la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?


8.4.Formalització de la Compravenda


8.4.1. Productes oferts.


WHAT’S YOUR PLANT? mostrarà a cada moment els productes a la venda juntament amb algunes de les seves característiques pròpies i el seu preu. CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. es reserva el dret a decidir a cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris o clients a través de WHAT’S YOUR PLANT? D’aquesta manera, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel disposat en les Condicions Generals en vigor en aquest moment.


Així mateix, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts a la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?


8.4.2. Indicació de preus dels productes.


El preu de cada producte apareixerà en pantalla. Els preus en pantalla vindran indicats en Euros i inclouen el corresponent IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos d’aplicació.


8.4.3. Disponibilitat.


Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.


8.4.4. Quota de preparació i desplaçament.


Les despeses en concepte de manipulat, embalatge, conservació, transport i entrega de la comanda són variables en funció del pes i del volum del producte embalat per a comandes a entregar a la península i Balears. Per a comandes superiors a 150€ (un cop descomptats els vals promocionals, en el cas de que n’hi hagués) no hi haurà despeses d’enviament, excepte en cas de promocions puntuals, (aplicable només a enviaments a la península).


8.4.5. Àrea de servei.


Els productes i serveis de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?, són oferts per a l’ámbit d’Espanya, excepte Ceuta, Melilla i Canàries.


Actualment, si es sol·licita una entrega a Ceuta, Melilla i Canàries s’haurà de sol·licitar a la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? aquesta opció. La Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? li farà arribar una estimació exacta de les despeses d’enviament, impostos i aranzels aplicables abans de contractar.


8.4.6. Formalització de la compra.


Un cop efectuada la compra l’usuari visualitzarà la conformitat de la seva comanda en pantall, podent descarregar en qualsevol moment el document a la secció “el meu compte”. Addicionalment, rebrà un e-mail amb la confirmació d’aquesta. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que en fa l’Usuari) no tindran validesa com a factura.


El client podrà descarregar-se en format electrònic una factura, des de l’apartat “el meu compte”.


8.4.7. Seguiment de la comanda.


El client podrà conèixer a cada moment l’estat de la seva comanda a través del correu electrònic, facilitat a la pàgina Web.


El client podrà contactar igualment amb el servei d’atenció al client dintre de l’horari laboral establert.


8.4.8. Entrega de la comanda.


En el supòsit que el client no pugui estar present en el moment de l’entrega, la comanda serà entregada a qualsevol altra persona que es trobi en el domicili indicat i que sigui major de 18 (divuit) anys. La Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquell moment està a la direcció del client a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l’excluiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra en el domicili d’entrega.


L’entrega de la compra es realitzarà a la direcció indicada pel client, devent signar el receptor de l’albarà d’entrega corresponent. El repartidor farà entrega d’un albarà de transport que deurà ser signat per qui rebi la comanda. En cas que es detecti qualsevol incidència en el moment de l’entrega, deurà deixar-ho escrit a l’albarà del transportista.


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. a través de la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? no es fa responsable de la impossibilitat d’efectuar una entrega degut adreces errònies introduïdes per l’Usuari en el portal Web en el moment d’efectuar la compra.


En cas d’impossibilitat d’entrega, el transportista intentarà contactar amb el client (sempre i quan s’hagi registrat un telèfon del client). Si no fos possible, es deixarà una nota en el domicili per a establir la pròxima entrega (amb un màxim de 2 intents), devent assumir el client el cost total d’una tercera entrega.


Horari de repartiment: de Dilluns a Divendres (laborables) fins a les 19.00 hores en el domicili que el destinatari hagi indicat prèviament com a direcció d’enviament o en el punt d’entrega seleccionat. En el cas d’entregues domiciliàries, aquestes es realitzaran en horari de matí (de 9.00 a 13.00) o tarda (de 16.00 a 19.00), a excepció d’aquelles poblacions allunyades del nucli urbà principal en aquest cas les entregues s’efectuaran únicament en horari de matí.


8.5.Pagament de la compravenda


El pagament de la compra es podrà realitzar de les següents maneres:


Targeta de crèdit o dèbit: la validació del pagament s’efectua en el moment. La Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? accepta les següents targetes:


• Visa


• Master Card


No es podrà realitzar cap pagament amb targeta falsa o fraudulenta. Si existissin motius raonables per a considerar que s’ha realitzar una comanda d’aquesta índole, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. quedarà autoritzada a anul·lar-la i a informar a les autoritats pertinents.


Pagament per transferència: Es realitzarà una transferència bancària per l’import total de la comanda (ports inclosos), al següent compte:


Beneficiari: CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L.


Número de Compte: ES27 0182 1404 31 0201522593


En aquest cas, en el camp REMITENT o ORDENANT ha d’indicar-se el següent: Nº de comanda – nom i cognoms.


El plaç per a ordenar la transferència és de 7 dies laborables des de la realització de la comanda. No es considerarà efectiva la comanda fins que s’hagi confirmat el corresponent ingrés i per tant, els plaços d’entrega comencen a comptar a partir d’aquella data. Els pagaments mitjançant transferència bancària poden tenir un decalatge d’1 a 3 dies.


Pay Pal: la validació del pagament és immediata. En aquest cas, l’enviament de la mercaderia es farà a la direcció que s’ha indicat al confirmar la comanda, independentment de la direcció indicada en el compte Pay-pal. Aquesta modalitat té un suplement del 3,4% sobre el valor de compra, amb un mínim de 0,5€.


D’acord amb la nostra Política de Seguretat, per a comandes superiors a 1500€, únicament es podrà utilitzar el mètode de pagament “Transferència”; així mateix, el pagament amb una mateixa tarjeta podrà realitzar-se un cop al dia.


8.6. Seguretat


Fer la compra a la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?, no és només una forma ràpida i còmoda d’adquirir el nostres productes, també és una forma segura. La garantia i el compromís en matèria de seguretat en les transaccions amb els client ha estat des de sempre una de les nostres principals prioritats.


El nostre sistema de comerç electrònic es troba allotjat en un Servidor Segur, la identificació del qual ha estat obtinguda i avalada per BBVA. D’aquesta manera, tot enviament d’informació confidencial es realitza de forma totalment segura.


8.7. Devolucions


8.7.1 Plaços de devolució.


El client disposa d’un plaç de 7 dies hàbils a partir de la recepció del producte per a senyalar la seva intenció de retornar-ho. Dita sol·licitud deurà realitzar-se des de “el meu compte” – “El meu historial de comandes”, seleccionant a la comanda els articles a retornar i el motiu de la devolució.


Un cop rebuda la sol·licitud de devolució CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. enviarà un e-mail de confirmació, indicant el mode de procedir i en cas d’acceptació de la mateixa el client disposarà de 10 dies hàbils per a enviar els articles.


Transcorregut aquest plaç, la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? pot refusar la sol·licitud de devolució, quedant exclosos d’aquesta circumstància aquelles comandes en les que la mercaderia està malmesa, sigui defectuosa o s’hagi enviat de forma incorrecta.


Juntament a la mercaderia a retornar el client haurà d’acompanyar la documentació de devolució que trobarà a l’apartat de “Devolucions de mercaderia” del seu compte de client.


 


8.7.2 Passos per a retornar una comanda.


Per aretornar els productes de forma segura, han de seguir-se els següents passos:


Fes clic en “el meu compte”.


1.- Anar a “el meu historial de comandes”.


2.- Seleccionar la comanda i l’article objecte de devolució.


3.- indicar el motiu de la devolució en el camp habilitat para fer-ho i fer clic en “crear un albarà de devolució”.


4.- Imprimir l’albarà de devolució situat en el apartat de “devolucions de mercaderia” i introduir-la a la caixa d’enviament.


5.- És requisit imprescindible per a les devolucions que el producte es trobi en perfectes condicions, sense utilitzar i en el seu embalatge original, en el cas de no ser així el valor del producte reemborsat podria patir una depreciació.


En qualsevol dels casos de devolució, un cop rebuda la mercaderia, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. procedirà a examinar detingudament el producte retornat i es comunicarà al client, en un plaç màxim de 10 dies, si es procedeix a la devolució o substitució del mateix.


La factura de devolució podrà obtenir-se a l’apartat “Factura devolució” del compte de client.


8.7.3 Devolució i Reemborsament d’Import.


Un cop acceptada la devolució, es procedirà a l’abonament de l’import corresponent, ja sigui mitjançant un val de compra, o bé conforme al mitjà de pagament utilitzat a la comanda (excepte Transferència). En el cas de Transferència, es sol·licitarà un número de compte on poder realitzar l’ingrés del reemborsament, procedint-se a l’abonament del mateix, els dies 10, 20 i 30 de cada mes.


Si el client decideix rebre el reemborsament en forma de “val de compra”, l’import de l’esmentat val s’afegirà de manera automàtica al seu compte de client i podrà consultar-lo a l’apartat “els meus vals de descompte” del mateix lloc.


L’import a retornar serà l’Import del producte o productes a retornar menys la part proporcional del val de descompte inclòs en dita compra, si hi fos. Així com també es descomptarien de l’import a retornar les despeses de devolució.


8.7.4 Devolucions d’enviament erronis i/o productes defectuosos.


Si la comanda arribés en mal estat, haurà d’anotar-se a l’albarà del transportista detalladament i comunicar la incidència en el plaç màxim de 48 hores, trucant al telèfon d’atenció al client on-line 93.817.85.63 o a través del formulari de contacte de la web, indicant la comandes nº de comanda, les dades del producte afectat, així com els danys que pateix.


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. no es fa responsable de comandes defectuoses de productes vius, com per exemple plantes, si el motiu dels danys són per una entrega més tardana de la primera entrega acordada. En aquest cas, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. desestimarà qualsevol demanda de devolució d’imports pagats així com també de qualsevol demanda de reenviament del producte.


S’admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. qui es faci càrrec de les despeses de devolució de enviament, sempre que es comuniqui aquesta circumstància dintre del plaç establert (7 dies).


Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa dpalguna tara o defevte, quan realment existeixi, seran reemborsades íntegrament, incloses les despes d’enviament produïdes per a entregar l’article, sempre i quan es tracti d’una devolució complerta de la comanda.


La Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT? disposa de Fulles de Reclamació a disposició del consumidor.


9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. POLÍTICA DE PRIVACITAT


CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. és una societat dedicada a la venda al detall de productes de jardineria i serà la responsable de les dades dels usuaris / client que naveguin i/o es registrin a la Botiga Online WHAT’S YOUR PLANT?


La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. s’estén a tot el relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través de la Web.


En aquest aspecte CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. garanteix que tractarà les dades personals complint els establerts a la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD), i la legislació en matèra de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE). A tal efecte, CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.


En compliment del disposat a la LOPD i RLOPD, sempre que es sol·licitin dades de caràcter personal a un Usuari de la Web, s’informarà degudament en cada cas com a mínim de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per a la que es recullin les dades i els drets que l’assisteixen.


Mitjançant el registre i l’acceptació de les condicions generals del servei, l’Usuari de la Web, es considera legalment informat i consenteix a CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitats en el registre, els derivats de l’ús del servei (les dades obtingudes de les compres), així com els resultants de processos informàtics amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat pel client i fer-lo partícep del pla comercial, per al que es realitzaran segmentacions sobre les seves dades, estudis de mercat i elaboració de perfils, derivats o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compre; tractament que permetrà aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals al Client i rebre comunicacions promocionals, l’enviament de les quals, per mitjans electrònics o no, s’autoritza expressament al sol·licitar l’alta en el servei. Aquesta informació, lligada a la condició de Client i remesa directament per CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., podrà ser del sector de la jardineria, decoració, paisatgisme.


El fitxer que conté les dades de caràcter personal facilitats per cada client en el registre està inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


En cas de no desitjar informació promocional, si el client canvia d’opinió, o desitja rectificar les seves dades, pot accedir, a qualsevol moment, a la seva fitxa de registre, prement a “en el meu compte”, on podrà modificar el criteri seleccionat i/o les seves dades. En qualsevol cas, l’usuari pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació o revocar el seu consentiment a qualsevol moment dirigint-se per escrit CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., Masia Cal Tino s/n, Can Paixano. 08773-MEDIONA. info@whatsyourplant.com.


10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES


Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació i ús de la present WEB fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà només a l’esmentada disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada excepte que, per resultar essencial a les present condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.


11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació així com qualsevol relació entre l’usuari i CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L. es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de la existència o contingut de les present Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L., ambdues parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.